Skip to main content

Nhận bảo hiểm y tế với chương trình Medi-Cal

Giữ Bảo Hiểm Y tế

Để giữ bảo hiểm y tế, quý vị phải gia hạn bảo hiểm hàng năm.

 1. Bảo hiểm y tế Medi-Cal có thể được gia hạn tự động nếu tất cả thông tin của quý vị có thể được chứng minh qua mạng điện tử. Nếu được gia hạn, quý vị sẽ nhận thư thông báo (NOA) đã gia hạn.
 2. Nếu Quận Hạt không thể xác minh qua mạng điện tử tất cả thông tin của quý vị, quý vị sẽ nhận được mẫu đơn Gia hạn. Hãy kiểm tra, hoàn tất và gửi trả lại cùng với các giấy tờ được yêu cầu.
 3. Khi nhận được Mẫu Đơn Gia Hạn đã hoàn tất, Quận Hạt sẽ gửi thư Thông báo (NOA) cho quý vị. Điều này sẽ cho quý vị biết vẫn còn hội đủ điều kiện cho chương trình Medi-Cal. Nếu quý vị không gởi trả lại Mẫu Đơn Gia Hạn đúng thời hạn, quý vị sẽ mất bảo hiểm y tế.
 4. Quý vị sẽ có 90 ngày để liên lạc với Quận Hạt nếu bảo hiểm y tế của quý vị bị ngưng vì không gởi trả lại giấy tờ được yêu cầu. Quý vị sẽ phải cung cấp thêm thông tin để bảo hiểm y tế được cho lại.

Đừng bỏ thẻ bảo hiểm Medi-Cal (BIC) của quý vị. Nếu đã từng nhận bảo hiểm Medi-Cal trước đây, quý vị đã có một thẻ BIC mà có thể sử dụng lại nó. Nếu bị mất thẻ BIC, hãy liên lạc với Cán sự Xã hội để xin một thẻ mới.

Hãy bảo vệ chính mình khỏi bị lừa đảo, luôn giữ số thẻ bảo hiểm BIC ở nơi an toàn và bảo mật. Nếu nhận được một tin nhắn, email hoặc cuộc gọi điện thoại từ bất cứ ai ngoài người cung cấp dịch vụ y tế hỏi số thẻ BIC của quý vị, đừng cung cấp thông tin của quý vị, đây là lừa đảo!

Bảo trì tài khoản

Vui lòng báo cáo địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của quý vị. Quý vị có thể báo cáo thông tin liên lạc qua BenefitsCal hoặc gọi cho Cán sự Xã hội của quý vị. 

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Hạt Santa Clara có ba nhóm y tế, gọi là Santa Clara Family Health Plan, Anthem Blue Cross, và Kaiser.

Tất cả ghi danh vào và rút tên khỏi nhóm y tế được đăng ký bởi Medi-Cal Managed Care Health Care Options.

Trực tuyến - https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/

Điện thoại - (800) 430-4263

Trực tiếp đến văn phòng: Thứ Hai – Thứ Sáu 8 sáng-12 trưa & 1 chiều-5 chiều

 • Benefit Assistance Center
  1867 Senter Rd. San Jose, 95112
 • South County Social Services
  1879 Tomkins Ct. Gilroy, 95020
 • North County Social Services
  1330 W. Middlefield Rd. Mt. View, 94043

Chỉ dùng một mẫu đơn cho nhiều chương trình bảo hiểm y tế. Thường thấy những người trong cùng một gia đình hoặc người khai thuế chung hội đủ điều kiện cho các chương trình bảo hiểm y tế khác nhau.

Ví dụ, cả hai cha mẹ có thể hội đủ điều kiện khấu trừ thuế qua bảo hiểm mua ở Covered California, trong khi con họ hưởng Medi-Cal. Điều này là do luật lệ của Medi-Cal cho trẻ em khác với người lớn, nhằm bảo đảm rằng tất cả trẻ em đều có bảo hiểm y tế với giá cả phải chăng.

Nếu có thắc mắc về bảo hiểm của mình với nhóm y tế Medi-Cal, quý vị có thể gọi trực tiếp nhân viên của họ, giống như với bảo hiểm sức khỏe nào khác.

Không, không có thời hạn hoặc thời gian ghi danh cho Medi-Cal. Quý vị có thể nộp đơn bất cứ lúc nào trong năm.

Có, mất bảo hiểm y tế như Medi-Cal được coi là một điều kiện đủ để đăng ký trong thời gian ghi danh đặc biệt.

Quý vị sẽ nhận được thư thông báo làm cách nào để ghi danh vào một chương trình bảo hiểm của Covered California. Quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng Sở Xã Hội của Quận Hạt để được giúp ghi danh vào một chương trình bảo hiểm Covered California.

Có. Hãy nhớ trả lời 'Có' cho câu hỏi "Quý vị có thai không?". hoặc nói với người giúp quý vị điền đơn. Quý vị có thể nộp đơn xin bảo hiểm y tế để trả cho chăm sóc sức khỏe trước khi sinh, khi sinh và sau khi sinh. Các hãng bảo hiểm y tế không thể từ chối bán bảo hiểm nếu quý vị đang mang thai.

Hãy liên lạc với Cán sự Xã hội của quý vị. Quý vị sẽ tìm thấy thông tin liên lạc của họ ở góc trên cùng bên phải của Thông Báo mới nhất của Quận Hạt (NOA).

Nếu quý vị không hài lòng với sự trả lời của Cán sự Xã hội, hãy yêu cầu nói chuyện với Cấp Trên (Supervisor).

Nếu quý vị không hài lòng với sự trả lời của Cấp Trên (Supervisor), quý vị có thể gửi email đến văn phòng Thanh tra Quận của chúng tôi tại [email protected] để yêu cầu xem xét hồ sơ bảo mật miễn phí.

HOẶC

Quý vị có quyền yêu cầu buổi Điều Trần. Để yêu cầu một Buổi Điều Trần, hãy làm theo các hướng dẫn ở mặt sau thư Thông Báo của Quận Hạt (NOA) mà quý vị đã nhận được.

Điền vào mặt sau của NOA và gửi hoặc mang giấy này đến;
Appeals Unit
County of Santa Clara Social Services
333 W Julian St.
San Jose, CA 95110-2335

HOẶC

Gọi (800) 952-5253
TDD cho người khiếm thính hoặc nói (800) 952-8349